Profilaktyka w szkole

PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE 

Spójrz Inaczej Zamierzone efekty: dostarczenie wiedzy nt. siebie, swojej rodziny i otoczenia, propagowanie zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, przekazanie prawdziwej wiedzy nt. alkoholu i nikotyny, ukazanie mechanizmów reklamy, manipulacji odbiorcami, ułatwienie współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów. Tak czy Nie Zamierzone efekty: dostarczenie wiedzy nt. choroby alkoholowej, rozbrajanie mitów alkoholowych, opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, asertywność, miejsca pomocy.

Znajdź właściwe rozwiązanie - program edukacji antynikotynowej Zakres tematyczny: przebieg procesu uzależnienia od nikotyny, poznajmy się bliżej, laboratorium ciała, naucz się mówić NIE, znajdź właściwe rozwiązanie, uwierz w siebie. Spójrz inaczej na agresję Tematyka zajęć: problematyka złości, agresji i przemocy. Stop agresji i przemocy w szkole Cel programu: zmniejszenie ilości, częstotliwości oraz intensywności zachowań opartych na agresji i przemocy (głównie u uczniów stosujących przemoc i zachowujących się agresywnie), zmianę niekorzystnych, sankcjonujących przemoc, sposobów myślenia (u wszystkich osób uwikłanych w przemoc i podejmujących zachowania agresywne), zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (głównie u osób doznających agresji i przemocy), poczucia własnej wartości i własnej kompetencji w radzeniu sobie z trudnościami. Odlot Cele i założenia programu: wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo, w miejscach publicznych oraz w środowisku rodzinnym, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach, doskonalenie technik asertywnych, uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji, wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości, wiary w siebie oraz aktywności poznawczej i społecznej, tworzenie warunków oraz klimatu przyjaznych dziecku, sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa, otwartości i wzajemnemu zaufaniu, promocja zdrowego stylu życia w aspektach: fizycznym, psychicznym, społecznym i ekologicznym. Profilaktyka domowa dla rodziców Zamierzone efekty: wprowadzenie rodziców w problematykę zajęć oferowanych ich dzieciom, dostarczenie wiadomości nt. picia alkoholu przez młodzież i dorosłych, omówienie drogi rozwojowej młodzieży i ich zagrożeń, ukazanie i omówienie czynników ryzyka i czynników chroniących, wypracowanie sposobów skutecznej komunikacji "rodzic - dziecko".

REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH

rok szkolny 2015/16 1h, 1f, 1d, 2d, 2f, 2g - "ODLOT" 1b, 1e, 2d, 2h, 2g, 3a - "SPÓJRZ INACZEJ" 2b - "STOP AGRESJI" klasy 2 - Edukacja prawna nieletniego rok szkolny 2016/17 1a, 1g, 2a, 3f - "SPÓJRZ INACZEJ" 2a, 2b, 2c, 2e, 2g, 2i, 1e - "ODLOT" 1d, 1h, 3e - "STOP AGRESJI" klasy 2 i 3 - Edukacja prawna nieletniego rok szkolny 2017/18 2h, 2i - "ODLOT" 3d - "STOP AGRESJI"