Usprawiedliwienia

W naszym gimnazjum obowiązuje procedura usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Treść procedury
W skrócie przypominamy, że:
- w pierwszym dniu nieobecności ucznia rodzice zobowiązani są poinformować o tym szkołę telefonicznie: 17 788 42 95 lub 80 (najlepiej do godz. 9.00), - druki zwolnienia lub usprawiedliwienia wypełniają i podpisują rodzice / prawni opiekunowie,
- usprawiedliwienie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim w ciągu siedmiu dni roboczych od powrotu ucznia do szkoły, - uczeń może być zwolniony w danym dniu z części lekcji (z ważnych powodów), jeżeli wcześniej dostarczy zwolnienie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.
Druk usprawiedliwienia i zwolnienia Druki dostępne są również w sekretariacie uczniowskim.