Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

OŚRODEK  PROFILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  UZALEŻNIEŃ
Adres: 39-300 Mielec, ul. Chopina 8
( (017) 583 40 00
(czynny w godzinach działalności Ośrodka)
Ośrodek prowadzi: działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziała problemom związanym z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków, niesie również pomoc członkom rodzin dysfunkcjonalnych, głównie z problemem alkoholowym oraz tym rodzinom, w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna.

W ośrodku funkcjonuje:

Telefon Zaufania (17) 583 40 00 (czynny w godzinach dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym

Terapia dzieci i młodzieży
–  grupa 1 dla dzieci 10-13 lat (szkoła podstawowa) w piątek  1430 – 1600
–  grupa 2 dla młodzieży 13-15 lat (gimnazjum) w środa  1430 – 1600
–  grupa 3 dla młodzieży 16-18 lat (szkoła średnia) w środa  1600 – 1730

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
– 
problematyka alkoholowa – wtorek i piątek 1600–1800
–  problematyka wychowawcza i szkolna – poniedziałek 1600–1800
–  konsultant prawnik – czwartek 1800–2000
–  konsultant psycholog – środa 1600–2000
–  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – czwartek 1800–2000

PORADNIA SPECJALISTYCZNA  „ARKA”
Dom Katechetyczny przy Parafii MBNP
Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Ks. Arczewskiego 2    ( (017) 773 08 09

Świadczona pomoc:
– Duszpasterz (życie religijne) – wtorek 1800–2000
– Logopeda (wady wymowy) – IV wtorek 1700–1800
– Doradca ds. uzależnień (uzależnienia i współuzależnienia) – środa 1700–1800
– Psycholog (sprawy osobiste i małżeńskie) – środa 1800–2000
– Lekarz (ogólne zaburzenia zdrowia) – I czwartek 1700–1900
– Doradca ds. wychowania (problemy dzieci i młodzieży) – II, III, IV czwartek
1700–1900
– Doradca ds. rodziny (problemy życia rodzinnego) – IV, V piątek 1700–1900
– Doradca ds. sekt (sekty) – I wtorek 1700–1800
– Prawnik świecki (prawo cywilne, karne, pracy i inne)każdy poniedziałek
i III piątek 1700–1900

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6  (  (017) 788 49 78
Godziny pracy: codziennie w godz. godz. 800–1600

Poradnia oferuje wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom głównie w ustalaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów oraz w ich usuwaniu.

OŚRODEK  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Wyszyńskiego 16  ( (017) 78 00 50
Pomocy w kryzysach osobistych i rodzinnych udzielają: prawnik w poniedziałek, środa i czwartek 1700–1900 oraz psycholog we wtorek i piątek 1700–1900oraz poniedziałek i środę  1400–1600

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c
( (017) 583 55 56;  583 77 18/19
Godziny pracy: poniedziałek  godz. 800–1600 ; wtorek – piątek  godz. 715–1515
Udziela pomocy społecznej rodzinom i osobom w szczególności z powodu: sieroctwa, bezdomności, ochrony macierzyństwa, bezrobocia, klęski żywiołowej lub ekologicznej, długotrwałej choroby, uzależnień i współuzależnień, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Rejony Pracowników Socjalnych:
Rejon I – osiedle Stare Miasto, os. Wojsław, os. Rzochów Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c  ( (017) 583 55 56;  583 77 18/19  

Rejon II – os. Niepodległości, os. Cyranka, os. K. WielkiegoAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c ( (017) 583 55 56;  583 77 18/19
Rejon III – os. Kopernika, os. Kusocińskiego, os. Żeromskiego, os. WolnościAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Biernackiego   ( (017) 583 15 90
Rejon IV – os. Dziubków, os. Szafera, os. SmoczkaAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Botaniczna 6  ( (017) 788 95 35
Rejon V – os. Lotników, os. BorekAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Kocjana 15   ( (017) 585 29 32

NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
Adres: Mielec, ul: Żeromskiego 22 tel: (017) 788 70 40, kom: 503 125 509
Godziny pracy: poniedziałek-piatek 9.oo-19.oo
Pomoc: terapia uzaleznień od alkoholu i narkotyków, terapia współuzależnienia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, promocja zdrowia, edukacja społeczna.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami