PODSTAWA PROGRAMOWA – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej na realizację zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” przeznacza się po 14 godzin w każdym roku szkolnym, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka; wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
II. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
III. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania; pokonywanie trudności okresu dorastania.
IV. Przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi; kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami; poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć; rozwiązywanie problemów.
V. Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja własnej płciowości; przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności; umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
VI. Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.
VII. Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. Rodzina jako miejsce rozwoju człowieka i relacji międzyludzkich. Struktura rodziny: rodzina wielopokoleniowa,
rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekonstruowana. Miejsce dziecka w rodzinie.
2. Funkcje rodziny: prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, ekonomiczna, religijna i profilaktyczna oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.
3. Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi.
4. Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, wzajemna pomoc i uzupełnianie, integralna współpraca płci. Odpowiedzialność za sferę seksualną i prokreację.
5. Macierzyństwo i ojcostwo – podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.
6. Życie jako fundamentalna wartość. Planowanie dzietności rodziny. Przygotowanie kobiet i mężczyzn na poczęcie dziecka, odpowiedzialne rodzicielstwo. Opieka prekoncepcyjna i prenatalna.
7. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny. Fizjologia płodności i jej neurohormonalne uwarunkowania. Metody rozpoznawania płodności.
8. Problem niepłodności: rodzaje, przyczyny, skutki, profilaktyka i leczenie.
9. Ciąża i poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.
10. Gotowość członków rodziny na przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością – aspekt medyczny, psychologiczny, społeczny.
11. Antykoncepcja i jej rodzaje – aspekt medyczny, psychologiczny i moralny.
12. Opiekuńcza funkcja rodziny w aspekcie rozwoju człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wczesnodziecięca, przedpokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego.
13. Wychowawcza wartość rodziny.
14. Dojrzewanie; zmiany fizyczne i psychiczne; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej.
15. Cielesność, płciowość, seksualność. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; identyfikacja z własną płcią; postawy i wzajemne oczekiwania.
16. Dojrzałość do małżeństwa oraz motywy jego zawierania; czynniki warunkujące trwałość i powodzenie małżeństwa.
17. Związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; problemy związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. Przyczyny, skutki i profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej.
18. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa. Postawy asertywne i ich kształtowanie.
19. Szacunek dla ludzkiego ciała; higiena okresu dojrzewania; troska o zdrowie: właściwe odżywianie, odpowiedni strój, sen, i aktywność fizyczna.
20. Choroby przenoszone drogą płciową; specyfika, rozwój i objawy; drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny, medyczny, etyczny. Chory na AIDS w rodzinie.
21. Zagrożenia okresu dojrzewania: uzależnienia chemiczne i behawioralne, presja seksualna, pornografia, prostytucja nieletnich.
22. Problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów.
23. Relacje międzyosobowe, ich znaczenie w rozwoju społeczno-emocjonalnym; istota koleżeństwa i przyjaźni, sympatie młodzieńcze; pierwsze fascynacje, zakochanie, miłość; miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.
24. Osoba z niepełnosprawnością jako partner w koleżeństwie, przyjaźni, miłości.
25. Umiejętność obrony własnych poglądów. Radzenie sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu.
26. Zasady savoir-vivre’u w domu rodzinnym i różnych sytuacjach społecznych.
27. Komunikacja werbalna i niewerbalna i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych.
28. Wzajemna pomoc w obowiązkach domowych. Praca, rekreacja, świętowanie. Postawy wobec osób chorych i niepełnosprawnych. Pomoc, zrozumienie, miłość i troska.
29. Towarzyszenie osobom umierającym i rodzinie przeżywającej żałobę.
30. Więź rodzinna, związki uczuciowe i relacje w rodzinie; budowanie prawidłowych relacji. Różnice w ocenianiu rzeczywistości przez dziadków, rodziców, dzieci. Przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. Umiejętność komunikowania swoich uczuć. Odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie.
31. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu.
32. Rola autorytetów w życiu człowieka.
33. Pożyteczna aktywność młodzieży i jej udział w życiu społecznym poprzez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i konkretne sposoby jej udzielania.
34. Korzystanie ze środków społecznego przekazu; zasady i kryteria wyboru. Świat rzeczywisty i świat wirtualny: gry komputerowe, Internet, portale społecznościowe.
35. Odpowiedzialność za własny rozwój: samowychowanie.
36. Instytucjonalna pomoc rodzinie w sytuacji: choroby, uzależnienia, ubóstwa, bezrobocia, zachowań ryzykownych, problemów pedagogicznych, psychologicznych, prawnych.

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

KLASA 4

 Zajęcia z całą klasą:
1.  Komunikacja interpersonalna w klasie i nie tylko.
2.  Komunikacja interpersonalna w rodzinie.
3.  Jak się dogadywać, gdy mamy różne zdania.
4.  Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje i zadania rodziny.
5.  Moja rola i zadania w rodzinie.
6.  Miłość, która scala.
7.  Koleżeństwo – umiejętność tworzenia relacji społecznych.
8.  Savoir-vivre w życiu codziennym.
9.  Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy.

 Zajęcia z podziałem na chłopcy/dziewczęta:
 10.  Człowiek istota płciowa w aspekcie biologicznym. psychicznym i społecznym.
11.  U progu dojrzewania.
12.  Intymność.
13.  Ochrona własnej intymności.
14.  Gdy rodzą się pytania …

KLASA 6

Zajęcia z całą klasą:
 1.  Poznajmy się lepiej.
2.  Komunikacja społeczna w klasie i nie tylko.
3.  Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie.
4.  O budowaniu bliskich relacji w rodzinie.
5.  Jak się dogadywać, gdy mamy różne zdania?
6.  Tradycje w mojej rodzinie.
7.  Wśród kolegów i koleżanek
8.  Czas wolny – jak go zaplanować i dobrze wykorzystać?
9.  Co się liczy w życiu – moje plany małe i duże.

 Zajęcia z podziałem na chłopcy / dziewczęta:
10. Powtórka z dojrzewania.
11. Nastolatek przed lustrem – zdrowie, higiena, uroda.
12. Mój styl życia – kształtowanie prozdrowotnych nawyków.
13. Strefa intymności – strefa bezpieczeństwa.
14. Media a moje miejsce w świecie.

KLASA 7

·Zajęcia z całą klasą:
1.  Poznajmy się.
2.  Komunikacja społeczna – werbalna.
3.  Komunikacja społeczna – niewerbalna.
4.  Jak się dogadać w rodzinie i nie tylko.
5.  Ważne decyzje – kształtowanie poczucia własnej wartości.
6.  Jak mieć przyjaciela i być przyjacielem.
7.  Miłość niejedno ma imię.
8.  Savoir-vivre dla każdego.
9.  W cyfrowym świecie – świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu.

Zajęcia z podziałem na chłopcy / dziewczęta:
10. Kryteria dojrzałości człowieka.
11. Moje niepokoje – zrozumienie i akceptacja przemian okresu dojrzewania.
12. Krok od dorosłości.
13. Kobiecość i męskość – akceptacja własnej płciowości.
14. Bank pytań dla nastolatka.

KLASA 2 gimnazjum

Zajęcia z całą klasą:
1.·Poznajmy się.
2.·Komunikacja społeczna – werbalna i niewerbalna.
3.·Jak rozmawiać, gdy mamy różne poglądy.
4. Ona i on – tacy sami czy zupełnie różni?
5. Trudności okresu dojrzewania.
6. Przyjaźń – szkołą miłości.
7. Spotkania i rozstania.
8. Seksualność człowieka.
9. Choroby przenoszone drogą płciową.

Zajęcia z podziałem na chłopcy / dziewczęta:
10. Wartości związane z płciowością człowieka.
11. Rozwój psychoseksualny człowieka.
12. Czy warto czekać – inicjacja seksualna.
13. Płodność kobiety i mężczyzny.
14. Planowanie rodziny – mądre i odpowiedzialne decyzje.

KLASA 3 gimnazjum

Zajęcia z całą klasą:
1. Integralne spojrzenie na płciowość człowieka.
2. Miłość – kolejność więzi, etapy jej rozwoju.
3. Savoir-vivre w relacjach chłopak-dziewczyna.
4. Budowanie więzi – narzeczeństwo, małżeństwo, rodzicielstwo.
5. Aktywność seksualna a miłość i odpowiedzialność.
6. Życie jako fundamentalna wartość.
7. Aborcja.
8. Pornografia.
9. Zachowania ryzykowne młodzieży.

Zajęcia z podziałem na chłopcy/dziewczęta:
10. Dojrzewanie – trudny czas dla nastolatka.
11. Kobiecość i męskość – akceptacja własnej płciowości.
12. Rozpoznawanie płodności i niepłodności.
13. Przekazywanie życia.
14. Być matką, być ojcem.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami