Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE 

Spójrz Inaczej
Zamierzone efekty: dostarczenie wiedzy nt. siebie, swojej rodziny i otoczenia, propagowanie zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, przekazanie prawdziwej wiedzy nt. alkoholu i nikotyny, ukazanie mechanizmów reklamy, manipulacji odbiorcami, ułatwienie współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów.

Tak czy Nie

Zamierzone efekty: dostarczenie wiedzy nt. choroby alkoholowej, rozbrajanie mitów alkoholowych, opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, asertywność, miejsca pomocy.

Znajdź właściwe rozwiązanie – program edukacji antynikotynowej
Zakres tematyczny: przebieg procesu uzależnienia od nikotyny, poznajmy się bliżej, laboratorium ciała, naucz się mówić NIE, znajdź właściwe rozwiązanie, uwierz w siebie.

Spójrz inaczej na agresję
Tematyka zajęć: problematyka złości, agresji i przemocy.

Stop agresji i przemocy w szkole

Cel programu: zmniejszenie ilości, częstotliwości oraz intensywności zachowań opartych na agresji i przemocy (głównie u uczniów stosujących przemoc i zachowujących się agresywnie), zmianę niekorzystnych, sankcjonujących przemoc, sposobów myślenia (u wszystkich osób uwikłanych w przemoc i podejmujących zachowania agresywne), zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (głównie u osób doznających agresji i przemocy), poczucia własnej wartości i własnej kompetencji w radzeniu sobie z trudnościami.

Odlot
Cele i założenia programu: wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo, w miejscach publicznych oraz w środowisku rodzinnym, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach, doskonalenie technik asertywnych, uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji, wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości, wiary w siebie oraz aktywności poznawczej i społecznej, tworzenie warunków oraz klimatu przyjaznych dziecku, sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa, otwartości i wzajemnemu zaufaniu, promocja zdrowego stylu życia w aspektach: fizycznym, psychicznym, społecznym i ekologicznym.

Profilaktyka domowa dla rodziców
Zamierzone efekty: wprowadzenie rodziców w problematykę zajęć oferowanych ich dzieciom, dostarczenie wiadomości nt. picia alkoholu przez młodzież i dorosłych, omówienie drogi rozwojowej młodzieży i ich zagrożeń, ukazanie i omówienie czynników ryzyka i czynników chroniących, wypracowanie sposobów skutecznej komunikacji „rodzic – dziecko”.

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami