Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE 

Spójrz Inaczej
Zamierzone efekty: dostarczenie wiedzy nt. siebie, swojej rodziny i otoczenia, propagowanie zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, przekazanie prawdziwej wiedzy nt. alkoholu i nikotyny, ukazanie mechanizmów reklamy, manipulacji odbiorcami, ułatwienie współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów.

Tak czy Nie

Zamierzone efekty: dostarczenie wiedzy nt. choroby alkoholowej, rozbrajanie mitów alkoholowych, opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, asertywność, miejsca pomocy.

Znajdź właściwe rozwiązanie – program edukacji antynikotynowej
Zakres tematyczny: przebieg procesu uzależnienia od nikotyny, poznajmy się bliżej, laboratorium ciała, naucz się mówić NIE, znajdź właściwe rozwiązanie, uwierz w siebie.

Spójrz inaczej na agresję
Tematyka zajęć: problematyka złości, agresji i przemocy.

Stop agresji i przemocy w szkole

Cel programu: zmniejszenie ilości, częstotliwości oraz intensywności zachowań opartych na agresji i przemocy (głównie u uczniów stosujących przemoc i zachowujących się agresywnie), zmianę niekorzystnych, sankcjonujących przemoc, sposobów myślenia (u wszystkich osób uwikłanych w przemoc i podejmujących zachowania agresywne), zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (głównie u osób doznających agresji i przemocy), poczucia własnej wartości i własnej kompetencji w radzeniu sobie z trudnościami.

Odlot
Cele i założenia programu: wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo, w miejscach publicznych oraz w środowisku rodzinnym, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach, doskonalenie technik asertywnych, uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji, wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości, wiary w siebie oraz aktywności poznawczej i społecznej, tworzenie warunków oraz klimatu przyjaznych dziecku, sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa, otwartości i wzajemnemu zaufaniu, promocja zdrowego stylu życia w aspektach: fizycznym, psychicznym, społecznym i ekologicznym.

Profilaktyka domowa dla rodziców
Zamierzone efekty: wprowadzenie rodziców w problematykę zajęć oferowanych ich dzieciom, dostarczenie wiadomości nt. picia alkoholu przez młodzież i dorosłych, omówienie drogi rozwojowej młodzieży i ich zagrożeń, ukazanie i omówienie czynników ryzyka i czynników chroniących, wypracowanie sposobów skutecznej komunikacji „rodzic – dziecko”.

REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH

rok szkolny 2015/16
1h, 1f, 1d, 2d, 2f, 2g – „ODLOT”
1b, 1e, 2d, 2h, 2g, 3a – „SPÓJRZ INACZEJ”
2b – „STOP AGRESJI”
klasy 2 – Edukacja prawna nieletniego

rok szkolny 2016/17
1a, 1g, 2a, 3f – „SPÓJRZ INACZEJ”
2a, 2b, 2c, 2e, 2g, 2i, 1e – „ODLOT”
1d, 1h, 3e – „STOP AGRESJI”
klasy 2 i 3 – Edukacja prawna nieletniego

rok szkolny 2017/18
2h, 2i – „ODLOT”
3d – „STOP AGRESJI”

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami