Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

https://sp7.mielec.pl/ i BIP 2018-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji:STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– strona internetowa szkoły oraz BIP używa innych identyfikatorów,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

sp7@miasto.mielec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

INFORMACJA O UŁATWIENIACH DLA UŻYTKOWNIKÓW:

– Możliwa zmiana rozmiaru strony:
Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
– Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Brak pułapki na klawiaturę.
– Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
– Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
– W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
– Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu, ul. Grunwaldzka 7
1. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
2. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się do wejścia do szkoły, drzwi nie otwierają się automatycznie.
3. Schody prowadzące na niski parter i wyższe piętra nie posiadają podjazdów.
4. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Budynek nie posiada windy.

Przy wejściu do budynku można bezpośrednio załatwić lub otrzymać pomoc w załatwieniu spraw realizowanych w szkole.

Hala sportowa przy ulicy Grunwaldzkiej 7

1. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
2. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się na niski parter budynku.
3. Na niskim parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Budynek nie posiada windy.

Osoby niepełnosprawne mogą z budynku hali sportowej dostać się bezpośrednio do budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 7 w Mielcu i otrzymać pomoc w załatwieniu spraw.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami