Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

 

 

Zadania pedagoga szkolnego skupiają się wokół ucznia, jako głównego partnera w obrębie zadań ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno – wyrównawczej, indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy materialnej w szczególności poprzez organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla młodzieży, celem wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz pomoc wychowawcom klas przy współpracy z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), higienistką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę wychowawczą szkoły.

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Diagnozowanie, organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
5. Planowanie i koordynowanie działań z zakresu poradnicta edukacyjno – zawodowego.
6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
7. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
8. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.
9. Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki oraz indywidualne nauczanie.
11. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
12. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.  

Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:
dyrekcją, nauczycielami gimnazjum, rodzicami uczniów, pielęgniarką szkolną, pracownikami administracji szkoły, Urzędem Miejskim – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Starostwem Powiatowym – Wydział Edukacji, Miejskim i Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Młodzieżowym Centrum Kariery w Mielcu, Sadem Rejonowym w Mielcu-Wydział Rodzinny i Nieletnich, Poradniami Specjalistycznymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami