Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

USPRAWIEDLIWIENIA

W naszej szkole obowiązuje procedura usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W skrócie przypominamy:

  • – w pierwszym dniu nieobecności ucznia rodzice zobowiązani są poinformować o tym szkołę telefonicznie: 17 787 5304 (najlepiej do godz. 9.00),
  • – druki zwolnienia lub usprawiedliwienia wypełniają i podpisują rodzice,
  • – usprawiedliwienie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim w ciągu siedmiu dni roboczych od powrotu ucznia do szkoły,
  • – uczeń może być zwolniony w danym dniu z części lekcji (z ważnych powodów) jeżeli wcześniej dostarczy zwolnienie podpisane przez rodziców.

DRUK USPRAWIEDLIWIENIA

DRUK ZWOLNIENIA

DRUK-Duplikat legitymacji

DRUK-Duplikat świadectwa

mLEGITYMACJA

Dzięki mLegitymacji uczeń może zapomnieć o noszeniu tradycyjnej legitymacji, gdyż mobilna wersja dokumentu, jest wykorzystywana w tych samych sytuacjach co jej papierowy pierwowzór czyli np.  skorzystanie z ulg i zwolnień.

Z dokumentu w smartfonie mogą korzystać jedynie uczniowie, którzy posiadają już aktualną tradycyjną legitymację. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej „papierowej” legitymacji.

Aby aktywować usługę mLegitymacja szkolna muszą być spełnione poniższe warunki:

1. Posiadanie telefonu z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0 lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3.
2. Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o wydanie Legitymacji (wzór).
3. Wysłanie na adres sekretariatu uczniowskiego sp7sekretariat@miasto.mielec.pl  zdjęcia ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MB.
4. Pobranie Aplikacji mObywatel i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.

Spełniając powyższe warunki uczeń otrzyma w sekretariacie uczniowskim szkoły kod aktywacyjny niezbędny do uruchomienia systemu na swoim telefonie.

Wniosek

BIP-Publiczna aplikacja mobilna

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami