WDŻ

PODSTAWA PROGRAMOWA - WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej na realizację zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie" przeznacza się po 14 godzin w każdym roku szkolnym, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Cele kształcenia – wymagania ogólne I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka; wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny. II. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie. III. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania; pokonywanie trudności okresu dorastania. IV. Przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi; kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami; poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć; rozwiązywanie problemów. V. Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja własnej płciowości; przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności; umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby. VI. Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem. VII. Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży Treści nauczania – wymagania szczegółowe 1. Rodzina jako miejsce rozwoju człowieka i relacji międzyludzkich. Struktura rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekonstruowana. Miejsce dziecka w rodzinie. 2. Funkcje rodziny: prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, ekonomiczna, religijna i profilaktyczna oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka. 3. Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi. 4. Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, wzajemna pomoc i uzupełnianie, integralna współpraca płci. Odpowiedzialność za sferę seksualną i prokreację. 5. Macierzyństwo i ojcostwo - podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka. 6. Życie jako fundamentalna wartość. Planowanie dzietności rodziny. Przygotowanie kobiet i mężczyzn na poczęcie dziecka, odpowiedzialne rodzicielstwo. Opieka prekoncepcyjna i prenatalna. 7. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny. Fizjologia płodności i jej neurohormonalne uwarunkowania. Metody rozpoznawania płodności. 8. Problem niepłodności: rodzaje, przyczyny, skutki, profilaktyka i leczenie. 9. Ciąża i poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny. 10. Gotowość członków rodziny na przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością – aspekt medyczny, psychologiczny, społeczny. 11. Antykoncepcja i jej rodzaje – aspekt medyczny, psychologiczny i moralny. 12. Opiekuńcza funkcja rodziny w aspekcie rozwoju człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wczesnodziecięca, przedpokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego. 13. Wychowawcza wartość rodziny. 14. Dojrzewanie; zmiany fizyczne i psychiczne; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej. 15. Cielesność, płciowość, seksualność. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; identyfikacja z własną płcią; postawy i wzajemne oczekiwania. 16. Dojrzałość do małżeństwa oraz motywy jego zawierania; czynniki warunkujące trwałość i powodzenie małżeństwa. 17. Związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; problemy związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. Przyczyny, skutki i profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej. 18. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa. Postawy asertywne i ich kształtowanie. 19. Szacunek dla ludzkiego ciała; higiena okresu dojrzewania; troska o zdrowie: właściwe odżywianie, odpowiedni strój, sen, i aktywność fizyczna. 20. Choroby przenoszone drogą płciową; specyfika, rozwój i objawy; drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny, medyczny, etyczny. Chory na AIDS w rodzinie. 21. Zagrożenia okresu dojrzewania: uzależnienia chemiczne i behawioralne, presja seksualna, pornografia, prostytucja nieletnich. 22. Problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów. 23. Relacje międzyosobowe, ich znaczenie w rozwoju społeczno-emocjonalnym; istota koleżeństwa i przyjaźni, sympatie młodzieńcze; pierwsze fascynacje, zakochanie, miłość; miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia. 24. Osoba z niepełnosprawnością jako partner w koleżeństwie, przyjaźni, miłości. 25. Umiejętność obrony własnych poglądów. Radzenie sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu. 26. Zasady savoir-vivre'u w domu rodzinnym i różnych sytuacjach społecznych. 27. Komunikacja werbalna i niewerbalna i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych. 28. Wzajemna pomoc w obowiązkach domowych. Praca, rekreacja, świętowanie. Postawy wobec osób chorych i niepełnosprawnych. Pomoc, zrozumienie, miłość i troska. 29. Towarzyszenie osobom umierającym i rodzinie przeżywającej żałobę. 30. Więź rodzinna, związki uczuciowe i relacje w rodzinie; budowanie prawidłowych relacji. Różnice w ocenianiu rzeczywistości przez dziadków, rodziców, dzieci. Przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. Umiejętność komunikowania swoich uczuć. Odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie. 31. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu. 32. Rola autorytetów w życiu człowieka. 33. Pożyteczna aktywność młodzieży i jej udział w życiu społecznym poprzez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i konkretne sposoby jej udzielania. 34. Korzystanie ze środków społecznego przekazu; zasady i kryteria wyboru. Świat rzeczywisty i świat wirtualny: gry komputerowe, Internet, portale społecznościowe. 35. Odpowiedzialność za własny rozwój: samowychowanie. 36. Instytucjonalna pomoc rodzinie w sytuacji: choroby, uzależnienia, ubóstwa, bezrobocia, zachowań ryzykownych, problemów pedagogicznych, psychologicznych, prawnych.

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

KLASA 4

 Zajęcia z całą klasą: 1.  Komunikacja interpersonalna w klasie i nie tylko. 2.  Komunikacja interpersonalna w rodzinie. 3.  Jak się dogadywać, gdy mamy różne zdania. 4.  Wspólnota domu, serca i myśli - funkcje i zadania rodziny. 5.  Moja rola i zadania w rodzinie. 6.  Miłość, która scala. 7.  Koleżeństwo - umiejętność tworzenia relacji społecznych. 8.  Savoir-vivre w życiu codziennym. 9.  Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy.

 Zajęcia z podziałem na chłopcy/dziewczęta:  10.  Człowiek istota płciowa w aspekcie biologicznym. psychicznym i społecznym. 11.  U progu dojrzewania. 12.  Intymność. 13.  Ochrona własnej intymności. 14.  Gdy rodzą się pytania ... KLASA 6 Zajęcia z całą klasą:  1.  Poznajmy się lepiej. 2.  Komunikacja społeczna w klasie i nie tylko. 3.  Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie. 4.  O budowaniu bliskich relacji w rodzinie. 5.  Jak się dogadywać, gdy mamy różne zdania? 6.  Tradycje w mojej rodzinie. 7.  Wśród kolegów i koleżanek 8.  Czas wolny - jak go zaplanować i dobrze wykorzystać? 9.  Co się liczy w życiu - moje plany małe i duże.  Zajęcia z podziałem na chłopcy / dziewczęta: 10. Powtórka z dojrzewania. 11. Nastolatek przed lustrem - zdrowie, higiena, uroda. 12. Mój styl życia - kształtowanie prozdrowotnych nawyków. 13. Strefa intymności - strefa bezpieczeństwa. 14. Media a moje miejsce w świecie. KLASA 7 ·Zajęcia z całą klasą: 1.  Poznajmy się. 2.  Komunikacja społeczna - werbalna. 3.  Komunikacja społeczna - niewerbalna. 4.  Jak się dogadać w rodzinie i nie tylko. 5.  Ważne decyzje - kształtowanie poczucia własnej wartości. 6.  Jak mieć przyjaciela i być przyjacielem. 7.  Miłość niejedno ma imię. 8.  Savoir-vivre dla każdego. 9.  W cyfrowym świecie - świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu. Zajęcia z podziałem na chłopcy / dziewczęta: 10. Kryteria dojrzałości człowieka. 11. Moje niepokoje - zrozumienie i akceptacja przemian okresu dojrzewania. 12. Krok od dorosłości. 13. Kobiecość i męskość - akceptacja własnej płciowości. 14. Bank pytań dla nastolatka. KLASA 2 gimnazjum Zajęcia z całą klasą: 1.·Poznajmy się. 2.·Komunikacja społeczna - werbalna i niewerbalna. 3.·Jak rozmawiać, gdy mamy różne poglądy. 4. Ona i on - tacy sami czy zupełnie różni? 5. Trudności okresu dojrzewania. 6. Przyjaźń - szkołą miłości. 7. Spotkania i rozstania. 8. Seksualność człowieka. 9. Choroby przenoszone drogą płciową. Zajęcia z podziałem na chłopcy / dziewczęta: 10. Wartości związane z płciowością człowieka. 11. Rozwój psychoseksualny człowieka. 12. Czy warto czekać - inicjacja seksualna. 13. Płodność kobiety i mężczyzny. 14. Planowanie rodziny - mądre i odpowiedzialne decyzje. KLASA 3 gimnazjum Zajęcia z całą klasą: 1. Integralne spojrzenie na płciowość człowieka. 2. Miłość - kolejność więzi, etapy jej rozwoju. 3. Savoir-vivre w relacjach chłopak-dziewczyna. 4. Budowanie więzi - narzeczeństwo, małżeństwo, rodzicielstwo. 5. Aktywność seksualna a miłość i odpowiedzialność. 6. Życie jako fundamentalna wartość. 7. Aborcja. 8. Pornografia. 9. Zachowania ryzykowne młodzieży. Zajęcia z podziałem na chłopcy/dziewczęta: 10. Dojrzewanie - trudny czas dla nastolatka. 11. Kobiecość i męskość - akceptacja własnej płciowości. 12. Rozpoznawanie płodności i niepłodności. 13. Przekazywanie życia. 14. Być matką, być ojcem.