Zadania pedagoga

OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W GIMNAZJUM NR 2 W MIELCU SPRAWUJĄ

Barbara Bednarz-Kondrat w klasach: drugich i 3a, 3b, 3c Monika Zarzycza-Saja w klasach:  pierwszych i 3d, 3e, 3f, 3g 

Zadania pedagoga szkolnego skupiają się wokół ucznia, jako głównego partnera w obrębie zadań ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno - wyrównawczej, indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy materialnej w szczególności poprzez organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla młodzieży, celem wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz pomoc wychowawcom klas przy współpracy z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), higienistką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę wychowawczą szkoły. Zadania szczegółowe pedagoga obejmują: 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. 2. Diagnozowanie, organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 3. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. 5. Planowanie i koordynowanie działań z zakresu poradnicta edukacyjno - zawodowego. 6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 7. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia. 8. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. 9. Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki oraz indywidualne nauczanie. 11. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 12. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.   Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: dyrekcją, nauczycielami gimnazjum, rodzicami uczniów, pielęgniarką szkolną, pracownikami administracji szkoły, Urzędem Miejskim – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Starostwem Powiatowym – Wydział Edukacji, Miejskim i Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Młodzieżowym Centrum Kariery w Mielcu, Sadem Rejonowym w Mielcu-Wydział Rodzinny i Nieletnich, Poradniami Specjalistycznymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.