Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

REGULAMIN KONKURSU

Cele:

rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,

popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów,

popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym

Adresaci:

uczniowie klas V, VI i VIII naszej szkoły.

Prace:

przedmiotem konkursu jest hasło promujące czytelnictwo lub bibliotekę,

hasła należy składać w bibliotece szkolnej w formie pisemnej (wydruk komputerowy lub zapis ręczny na kartce),

na odwrocie kartki zwierającej hasło, należy zamieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę,

każdy uczeń może złożyć na konkurs maksymalnie 3 hasła

hasła będą prezentowane w gablocie szkolnej biblioteki

Termin:

Prace należy składać w bibliotece szkolnej  do 26 listopada 2019 r.

Ocena:

jury wybierze najlepsze hasła,

oceniana będzie pomysłowość, oryginalność oraz adekwatność do tematu konkursu,

ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada br

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami