Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc
w formie:

  1. Bezpłatnych posiłków dla dzieci i młodzieży. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy tj. 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 792,00 zł.
  2. Stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Mielec
    z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę. Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 528,00 zł. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do 16 września 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
  3. Zasiłku szkolnego przyznawanego uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Druki wniosków o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego można pobrać w MOPS w Referacie ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w pokoju nr 1 lub na stronie internetowej w zakładce: Druki do pobrania. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 17 787 56 00.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami